Aanbieding!

Ajax. Implementacje

10.99 8.99

Buy Now

Artikelnummer: 501753999257 Categorie:

Beschrijving

Podš?aj za swojš wyobra?niš
i usprawniaj strony www za pomocš efektow Ajaksa! Jak u?ywa? kodu JavaScript do rozwišzywania problemu niestandardowych atrybutow?
Jak ?šczy? funkcje obs?ugi zdarze??
Jak tworzy? zaawansowane efekty bazujšce na CSS?
Ajax to co? wi?cej ni? zbior technologii obejmujšcy j?zyki oparte na znacznikach, jest bowiem narz?dziem, ktore — ewoluujšc — na bie?šco dotrzymuje kroku rozwijajšcej si? technice informatycznej, a tak?e wyobra?ni programistow. Po zastosowaniu stopniowego usprawniania mo?na dodawa? nowoczesne efekty Ajaksa i w ten sposob przenosi? tradycyjne aplikacje sieciowe i ich funkcjonalno?? na wy?szy poziom.
”Ajax. Implementacje” to ksiš?ka dla programistow, ktorzy majš do?wiadczenie w tworzeniu witryn internetowych i sš zainteresowani ulepszaniem istniejšcych ju? aplikacji. Czytajšc jš, nauczysz si?, jak zwi?ksza? mo?liwo?ci stron www poprzez dodawanie do nich efektow Ajaxa, dowiesz si?, jak korzysta? z j?zyka SVG oraz obiektu Canvas. Poznasz jednš z najciekawszych mo?liwo?ci Ajaksa, czyli dodawanie us?ug sieciowych i ?šczenie danych bezpo?rednio na stronach internetowych na wiele ro?nych sposobow. ”Ajax. Implementacje” zawiera ca?š niezb?dnš wiedz? potrzebnš, aby mie? nowoczesne i funkcjonalne strony www, nie budujšc ich od nowa. Stronicowanie w Ajaksie
Strefa bezpiecze?stwa i zabezpieczenia j?zyka JavaScript
Obs?uga zdarze? zgodna z Ajaksem
System obs?ugi zdarze? Dojo i obiekty docelowe
Dane dynamiczne
Prawid?owe wspo?dzia?anie Ajaksa z innymi elementami aplikacji
Efekty bibliotek zewn?trznych s?u?šce do obs?ugi danych
Historia, nawigacja i miejsca w aplikacjach jednostronicowych
Dodawanie zaawansowanych efektow wizualnych
Witryny typu mashup
Skalowanie, infrastruktura i tworzenie witryn od podstawSALE